1. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van JASON BERKLEY STUDIOS BVBA, tenzij en zover er schriftelijk is van afgeweken. Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarden moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door JASON BERKLEY STUDIOS BVBA ondertekend akkoord. De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde, ook indien JASON BERKLEY STUDIOS BVBA deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden moeten door JASON BERKLEY STUDIOS schriftelijk bevestigd worden.

2. Vervaldatum

De facturen zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na factuurdatum, of anders vermeld op de prijsofferte of voorzijde van deze factuur.

3. Wanbetaling

Ingeval van gedeeltelijke betaling of niet betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10% op het openstaande factuurbedrag vanaf de vervaldag tot op de dag van de algehele betaling alsmede een forfaitaire schadebeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50€ voor het daardoor geleden nadeel en kosten en dit onverminderd de werkelijke geleden schade die ten alle tijde door ons kan worden ingevorderd.
Onverminderd voorgaande bepaling en ongeacht de opname van de door JASON BERKLEY STUDIOS BVBA te leveren diensten en goederen, zullen bij niet betaling van één factuur of bij niet-naleving der contractuele plichten van de opdrachtgever, alle overige facturen, zelfs niet-vervallen facturen of nog te factureren diensten en leveringen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar worden. Bij niet betaling op de vervaldatum van de factuur of in geval van faillissement, concordaat, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling dan wel elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid of in geval van niet-naleving van elke andere contractuele verplichting in hoofde van de opdrachtgever en/of adverteerder, behoudt de uitgever zich het recht voor om verdere leveringen op te schorten of te annuleren, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Eveneens behoudt JASON BERKLEY STUDIOS zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

4. Klachten

Alle klachten aangaande levering der goederen en of geleverde werken dienen schriftelijk en binnen de 48 uur na levering bij aangetekende post aan de verkoper kenbaar gemaakt te worden en alleszins vóór de aanwending en/of verwerking van de goederen. Klachten aangaande de factuur dienen per aangetekende post kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na factuurdatum. Het louter terugsturen van een factuur wordt nooit als klacht of protest aanvaard.

5. Leverings- en uitvoeringsdatum

Elke vermelde leverings- en uitvoeringsdatum geldt slechts als streefdatum. Overschrijding van leveringstermijnen kan in geen enkel geval beschouwd worden als reden tot verbreking of opzegging van de overeenkomst, noch kan dergelijke overschrijding beschouwd worden als contractbreuk of tekortkoming, noch aanleiding geven tot enige vordering tot schadevergoeding, noch tot uitstel van betaling.

6. Meerwerk

Ingeval met de opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van JASON BERKLEY STUDIOS. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door JASON BERKLEY STUDIOS worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 5% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regietarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde teksten of andere eindproducten, bv. opnames of films, blijven eigendom van JASON BERKLEY STUDIOS BVBA.

8. Leveringsvoorwaarden

De levering van producten of diensten zal geenszins de overdracht inhouden van enig recht van intellectuele eigendom (waaronder auteurs- en compilatierechten) dewelke toekomen aan JASON BERKLEY STUDIOS BVBA. Zonder schriftelijke toestemming van JESON BERKLEY STUDIOS BVBA mag niet uit de geleverde producten worden gereproduceerd, bewerkt en/of openbaar gemaakt wat ook de wijze is die daarvoor wordt gebruikt.

9. Aansprakelijkheid

Enkel de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde teksten of andere eindproducten, bv. opnames of films. JASON BERKLEY STUDIOS BVBA is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De klant vrijwaart JASON BERKLEY STUDIOS BVBA voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

JASON BERKLEY STUDIOS BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door JASON BERKLEY STUDIOS BVBA ontwikkelde audiovisuele uitgaves. Incorrecte gegevens of tekortkomingen geven geen recht op een financiële compensatie. JASON BERKLEY STUDIOS BVBA is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van projectinformatie.

10. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De overige bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.
Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Maaseik of Tongeren (België) bevoegd, dewelke oordelen overeenkomstig het Belgisch interne recht.